VDG Advocaten biedt gespecialiseerde bijstand in de sector van het ondernemingsstrafrecht

Wij ondersteunen natuurlijke personen, private rechtspersonen - kleine, middelgrote en grote ondernemingen - en overheidsinstellingen die bijstand behoeven in de sector van het ondernemingsstrafrecht. Zij kunnen daarbij als verdachte worden geviseerd dan wel als slachtoffer in de hoedanigheid van burgerlijke partij in een procedure optreden. Ook cliënten die vanuit een preventieve benadering strafrechtelijke problemen beogen te vermijden, staan wij bij met deskundige advisering.

Het kantoor telt zeven gedreven advocaten, die samen kunnen bogen op een zeer grondige kennis en ruime ervaring in het vakgebied. De academische achtergrond van verschillende advocaten levert daarbij een bijkomende troef op. De hechte ploeg groeide binnen het kantoor Eubelius en wil thans binnen haar specialisme als onafhankelijk kantoor hoogstaande kwalitatieve dienstverlening leveren aan een nationaal en internationaal cliënteel.

Wij hebben uitstekende professionele contacten in binnen- en buitenland die ervoor zorgen dat VDG Advocaten in vlotte samenwerkingsverbanden kan optreden.

 

 
Ondernemingsstrafrecht en sanctierecht vandaag

Sancties zijn een wezenlijk onderdeel van het recht. Zij zijn uiteraard vooreerst aan de orde in klassieke strafrechtelijke procedures, maar daarnaast wordt in tal van sectoren rechtshandhaving ook nagestreefd via administratieve sanctieprocedures, waar de beginselen van het strafrecht en het strafprocesrecht zeer relevant zijn.

Strafrecht is ook veel meer dan het zichtbare rechtbankwerk. Ondernemingen hebben in toenemende mate behoefte aan proactieve reflectie om strafrechtelijke risico’s te detecteren, te analyseren en maximaal te vermijden. Compliance-programma’s hebben oog voor het strafrecht.

Wanneer inbreuken aan de orde zijn, is het nastreven van regularisatie en het treffen van evenwichtige schikkingen een belangrijk onderdeel van het sanctierecht.

De procedurele bijstand betreft de begeleiding doorheen de fase van het strafonderzoek en de verdediging en vertegenwoordiging voor de strafrechtsmachten, met inbegrip van cassatieprocedures en procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Door ons kantoor frequent behandelde materies zijn onder meer vervolgingen uit hoofde van valsheid in geschriften, fiscale en sociale fraude, witwassen, milieu-inbreuken, publieke en private omkoping, faillissementsmisdrijven, misbruik van vennootschapsgoederen en misbruik van vertrouwen, informaticamisdrijven, misbruik van voorkennis, inbreuken op de vennootschapswetgeving, douane- en accijnsmisdrijven, inbreuken inzake marktpraktijken en subsidiemisdrijven. Ook strafprocedures inzake medische aansprakelijkheid en arbeidsongevallen behoren daartoe.