IDENTIFICATIEGEGEVENS

De vennoten en medewerkers van het kantoor Verstraeten, Dewandeleer & Gillard Advocaten (hierna VDG Advocaten) oefenen hun praktijk uit in een burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het register van rechtspersonen (RPR) te Brussel onder het nummer 0556.989.539. Het BTW-nummer is BE0556.989.539.

Het kantoor is gevestigd te Koning Leopold I-straat 20, 3000 Leuven, België.

ADVOCATEN - BEROEPSORDE

Alle advocaten oefenen hun praktijk uit in België en zijn ingeschreven aan de Balie van Leuven. U kan bij hen terecht voor de diensten nader omschreven op de website (https://www.vdglaw.be).

Alle advocaten zijn, als advocaat ingeschreven aan de Balie te Leuven, onderworpen aan de Reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Balie te Leuven die geraadpleegd kunnen worden op http://www.balieleuven.be.

IDENTIFICATIEPLICHT

De Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme houdt sinds februari 2004 een identificatieplicht in evenals een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Advocaten zijn sindsdien onder meer wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en het bewijs van deze identificatie te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

CONTRACTUELE RELATIE

VDG Advocaten BV cvba is de exclusieve contractspartij voor alle diensten geleverd door haar advocaten.

ERELONEN EN KOSTEN

De gehanteerde uurtarieven worden op verzoek van de cliënt meegedeeld. De tarieven gelden exclusief algemene kantoorkosten, 21% BTW (behoudens vrijstelling) en eventuele specifieke dossiergebonden kosten. Een bijkomend ereloon kan worden verantwoord door het belang van de zaak, de grote complexiteit, de hoogdringendheid en/of het gunstige resultaat.

VDG Advocaten BV cvba is gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen.

VDG Advocaten BV cvba factureert haar diensten periodiek. Naar aanleiding daarvan wordt de aanrekening verantwoord.

Facturen, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn betaalbaar binnen een termijn van 8 dagen. Bij wanbetaling kan VDG Advocaten BV cvba haar dienstverlening opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

VDG Advocaten BV cvba is verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid van haar advocaten, bij Ethias Verzekering, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, bij AIG Europe, Pleinlaan 11, 1050 Brussel en bij HDI Gerling Verzekeringen, Tervurenlaan 273, bus 1, 1150 Brussel. De aansprakelijkheid van VDG Advocaten BV cvba, haar vennoten en medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolissen en binnen de grenzen van de dekking.

De polissen verlenen dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten uitgeoefend vanuit het in België gevestigde kantoor, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen in de polissen opgenomen.

CONFIDENTIALITEIT

VDG Advocaten BV cvba verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke en deontologische voorschriften, inbegrepen de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming.

INFORMATIE EN KLACHTEN

Indien u verdere informatie wenst of bij klachten kunnen de advocaten worden bereikt via post op het adres Koning Leopold I-straat 20, 3000 Leuven, via telefoon op het nummer 016/21.37.10, via fax op het nummer 016/21.37.19 of via e-mail op het adres info@vdglaw.be.

GESCHILLEN

In geval van geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Behoudens met de cliënt overeengekomen afwijking zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd, onverminderd het recht voor VDG Advocaten BV cvba om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.